Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Over ons huis, onszelf en alles wat we beleven. Maak het jezelf gemakkelijk en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aanmelden

Privacyverklaring

Inleiding

Het Batavierhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Batavierhuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waaronder deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van nieuwsbriefleden worden door Batavierhuis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): het informeren door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: aanmelding nieuwsbrief via website.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Batavierhuis de volgende persoonsgegevens van u vragen: uw e-mailadres en naam. Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. U kunt zich op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  • Het verzorgen van de internetomgeving;
  • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Batavierhuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Batavierhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging neem dan contact met ons op.

Camerabewaking
Voor de veiligheid van bezoekers en personeel maakt Het Batavierhuis gebruik van camerabewaking. Deze beelden worden maximaal 21 dagen bewaard en daarna verwijderd. Op verzoek van politie of opsporingsinstanties kunnen deze beelden met hen gedeeld worden.

Stager ticketingsysteem

Het Batavierhuis bewaart klantgegevens in het ticketing-/planningssysteem Stager. Deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard. Het belangrijkste deel hiervan (naam/emailadres) is nodig voor de afhandeling van de verkoopovereenkomst, wat ook de grondslag is voor de verwerking van deze informatie. Ook wordt gevraagd naar adresgegevens en leeftijd. Deze informatie wordt gebruikt voor publieksonderzoek en niet gebruikt om (ongewenste) post te versturen. De grondslag voor het bewaren en analyseren van deze dat is te categoriseren in de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

Bij het aanschaffen van een ticket via batavierhuis.stager.nl is het invullen van deze gegevens verplicht. Als een klant dit weigert kan geen ticket worden verkocht in de voorverkoop. Wel biedt het Batavierhuis altijd de mogelijkheid tot het anoniem kopen van tickets op de avond van de productie aan de deur.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Batavierhuis gebruikt alleen technische, functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstverband dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@batavierhuis.nl.

Zoek