Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Over ons huis, onszelf en alles wat we beleven. Maak het jezelf gemakkelijk en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aanmelden

Privacyverklaring

Inleiding

Stichting Het Batavierhuis is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. We zijn gevestigd aan de Pieter de Hoochweg 108, 3024 BH, te Rotterdam en indien u na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@batavierhuis.nl.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Het Batavierhuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Het Batavierhuis verwerkt de volgende persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Woon- of vestigingsadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Persoonsgegevens opgenomen in of voortvloeiende uit een projectplan;
 • Persoonsgegevens opgenomen in of voortvloeiende uit een evaluatieformulier;
 • Persoonsgegevens opgenomen in of voortvloeiende uit een CV of portfolio.
Doeleinden en grondslagen voor verwerking

Deze persoonsgegevens worden alleen overeenkomstig de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen verwerkt:

 • Indien u persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van een opdracht en/of uitnodiging en/of (potentiële) overeenkomst kunnen deze gegevens worden gebruikt om met u contact op te nemen of om tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien u de eerdergenoemde persoonsgegevens niet verstrekt, of de verwerking hiervan beperkt, kan Stichting Het Batavierhuis mogelijk niet tot uitvoering van de overeenkomst overgaan;
 • Indien er geen overeenkomst tot stand komt of nadat de overeenkomst of opdracht geëindigd is, worden de persoonsgegevens bewaard om contact met u op te kunnen nemen over nieuwe activiteiten die Stichting Het Batavierhuis ondersteunt die mogelijk relevant voor u kunnen zijn. Voor deze verwerking heeft Stichting Het Batavierhuis een gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang is het effectiever en op grotere schaal in contact komen met de personen waarmee Stichting Het Batavierhuis samen kan werken om culturele initiatieven te initiëren of ontwikkelen.
 • Indien u Stichting Het Batavierhuis toestemming verleent voor het aan u versturen van de digitale nieuwsbrief en ten behoeve hiervan persoonsgegevens heeft verstrekt, worden deze gegevens gebruikt om een periodieke nieuwsbrief per e-mail aan u te versturen. U kunt uw toestemming te allen tijde per e-mail of via een link in onze nieuwsbrief intrekken.
Bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit betekent dat de persoonsgegevens eerst worden bewaard totdat duidelijk is dat er een overeenkomst wordt gesloten, of geen overeenkomst wordt gesloten. Indien van toepassing worden de persoonsgegevens vervolgens gedurende de uitvoering van de overeenkomst bewaard om de overeenkomst uit te voeren. De persoonsgegevens worden, nadat duidelijk is dat er geen overeenkomst gesloten wordt of nadat de uitvoering van de overeenkomst geëindigd is, bewaard voor het opnemen van contact over culturele initiatieven. Elke drie jaar controleert Stichting Het Batavierhuis of de persoonsgegevens nog relevant zijn in het licht van ons beleid met betrekking tot culturele initiatieven. Indien de gegevens niet meer relevant zijn, worden deze verwijderd. In ieder geval worden de persoonsgegevens van de persoon waarmee een overeenkomst is gesloten bewaard voor een periode van 7 jaar voor financiële administratie. Indien persoonsgegevens zijn verstrekt ten behoeve van de ontvangst van onze nieuwsbrief worden deze bewaard totdat u uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief intrekt.

Delen met derden

Stichting Het Batavierhuis verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

U heeft het recht op inzien, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Het Batavierhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. De verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunt u sturen naar info@batavierhuis.nl. Om uw identiteit te controleren vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Het Batavierhuis tracht om binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. Stichting Het Batavierhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Het Batavierhuis neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@batavierhuis.nl.

Ticketsysteem Stager

Het Batavierhuis bewaart klantgegevens in het ticketing-/planningssysteem Stager. Deze gegevens worden maximaal 8 jaar bewaard. Het belangrijkste deel hiervan (naam/emailadres) is nodig voor de afhandeling van de verkoopovereenkomst, wat ook de grondslag is voor de verwerking van deze informatie. Ook wordt gevraagd naar adresgegevens en leeftijd. Deze informatie wordt gebruikt voor publieksonderzoek en niet gebruikt om (ongewenste) post te versturen. De grondslag voor het bewaren en analyseren van deze data is te categoriseren in de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

Bij het aanschaffen van een ticket via batavierhuis.stager.nl is het invullen van deze gegevens verplicht. Als een klant dit weigert kan geen ticket worden verkocht in de voorverkoop. Wel biedt het Batavierhuis de mogelijkheid – zolang de voorraad strekt – tot het anoniem kopen van tickets op de avond van de productie aan de deur.

Camerabewaking

Voor de veiligheid van bezoekers en personeel maakt Het Batavierhuis gebruik van camerabewaking in het gebouw aan de Pieter de Hoochweg 108, 3024 BH, te Rotterdam. Deze beelden worden maximaal 21 dagen bewaard en daarna verwijderd. Op verzoek van politie of opsporingsinstanties kunnen deze beelden met hen gedeeld worden.

Zoek